آغاز مسابقات آسیایی او - اسپرت در همدان با مبارزه رشته اهمتان