ناتالیا سیپویج: شهریان فضای خوبی را برای بانوان ورزشکار ایرانی فراهم کرده است