رابطه مسلمانان با قرآن بیش از رابطه تمام ادیان الهی با کتاب های دینی شان است