کمک ۲۳ میلیارد ریالی مردم دامغان به انجمن حمایت از زندانیان