سیطره داعش بر شهر تاریخی تدمر/بمباران دو مقر القاعده در شمال حلب/ عملیات نظامی تروریستها در بخشهای مخ