برای دسترسی آژانس به همه افراد و مکان‌های موردنیاز با ایران همچنان مذاکره می‌کنیم