اعضای شورای تبیین گفتمان انقلاب استان ایلام انتخاب شدند