استخدام در دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در تهران