تصادف خونین موتور سیکلت با وانت/ ترک نشین موتور سوار به کما رفت