مدیرجهادکشاورزی:امسال 30 تن پیله ترکرم ابریشم درگالیکش تولید می شود