شهدای غیرتمند وطن کجا / وطن فروشان و تن فروشان به اجنبی کجا!