واکنش فرماندار شهرستان نور به‌ تصادف یک سرویس مدرسه در نوشهر‌