سپاه سلاح راهبردی وظرفیت برتر ملت برای خنثی سازی سناریوی دشمن است