کاهش قیمت موز و خیار در بازار/ مرغ ۶۶۰۰ تومان رسید