افخم: تا همه موضوعات مورد نظر جمهوری اسلامی ایران مشخص نشود و به نتیجه نرسد ؛ توافقی نخواهد بود