برنامه های سالروز حماسه خرمشهر با رویکرد مشارکت مردم برگزار می شود