مشکلات متعدد اشک تولیدکنندگان بخش صنعت کشور را در آورده است