برگزاری سه نشست تخصصی در نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی