حمايت وزارت جهاد کشاورزي از اقدامات کشاورزان در بهبود بهره وري