آغاز روزهای پرچالش مجری سرکش؛ چرا آخرین برنامه‌ی نود به اندازه کافی جنجالی نبود؟