باستانی کار سقزی در 131 دقیقه 2500 حرکت شنای باستانی انجام داد