دولت تدبیر و امید به دنبال تامین منافع زنان به بهترین شکل ممکن است