تصاویر ماندگار و هنرنمایی شیرزادی از خاطر مردم کرمانشاه نمی رود