بدون حکمت عملی، حکمت نظری بی معناست/جامعه نامنظم هم علاج دارد