افخم: تا موضوعات مورد نظرمان به نتیجه نرسد توافق نمی کنیم