شکوفا شدن ورزش آسیا نیازمند همکاری متقابل ورزشکاران است