نقش حراست در آموزش و پرورش حساس تر از قضاوت است/ حراست نبض حیات جامعه است