سهم استان کرمان از اعتبارات تملک دارایی کشور 10 درصد است