Aquos Xx پرچم دار جدید شارپ معرفی شد : نمایشگر بدون حاشیه و مشخصات مناسب در قابی فلزی