صدور رأی ۳۰ میلیاردی علیه آمریکا در دادگستری تهران