معرفی برگزیدگان جشنواره علامه حلی(ره) به مرکز امور نخبگان حوزه