سقوط شهر باستانی پالمیرا/ ورود داعش به منطقه چند هزار ساله سوریه