نیروهای ارتش و قبایل یمنی بخشی از خاک عربستان را به تصرف خود درآوردند