لبیک مردم برخوار به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بازجویی از دانشمندان ایرانی