خطوط عابر پیاده از 15 تقاطع چراغدار منطقه یک حذف شد