امکانات طرح ملی امداد و نجات ساحلی در حد استانی است