عدم مجوز استانداری یزد به دانشجویان در خصوص تجمع در مقابل دفتر وزارت امروز خارجه