رئیس و نایب رئیس موقت مجمع عمومی خانه احزاب انتخاب شدند