روحانیون از انزواطلبی و فعالیت‌های افراطی بپرهیزند