عربستان خبر استخدام ۸ «گردن زَن_جلاد» را تکذیب کرد