هاشمی رفسنجانی: عده ای شعارگو در انجام امور مانع ایجاد می کنند