کشاورزان از اقشار آسیب پذیرند/ مرغ زیر ۷ هزار تومان یعنی ضرر