کسانی که نسخه آشتی اسلام و غرب را می‌پیچند ماجرا را نمی‌دانند