مسابقه تشکیل دانشگاه از علل افت علمی/جذب دانشجو برای کسب درآمد/امتحانات نهایی باید بازگردد