استاندار کرمان: نیازمند تحکیم بیشتر رابطه دولت و ملت هستیم