980 میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی مهران اختصاص یافت