رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش در منطقه غرب کشور (کرمانشاه) آغاز شد