روند رو به رشد سالخوردگی جمعیت کشور، حتی با افزایش سطح باروری