تبیین جايگاه نظام شورايى در لايحه برنامه ششم توسعه كشور ضروری است