5 تا 10 درصد افراد 60 سال به بالا، به زوال عقل دچار می‌شوند